Hofmann handelsbetingelser

JPM Hofmann ApS handelsbetingelser

Priser

Alle priser er ekskl. moms og i danske kroner (DKK), hvor intet andet nævnes. Priserne er  gældende inden for Danmarks grænser ekskl. Færøerne og Grønland.

Betaling

Hofmann modtager betaling med Bankoverførsel. Alle beløb er i DKK. Danske kroner og incl. moms. Der kan betales via faktura for vores faste kunder samt nye kunder efter aftale

Levering

Ordrer ekspederes normalt samme eller næste hverdag alt efter lagerstatus (ekskl. lørdag-, søndag- og helligdage).

Alle vareforsendelser tillægges et fragtgebyr. Beløbet fremgår på faktura når ordren er behandlet.

Pakker sendes med fragtfirma eller GLS. Rettidig levering forudsætter at fragtfirmaet eller GLS overholder levering. Såfremt der opstår forsinkelser hos disse, vil dette tilsvarende forsinke leverancen. Hofmann kan ikke drages til ansvar for forsinkelser hos fragtfirma eller GLS.

Der leveres kun til postnumre inden for Danmarks grænser ekskl. Færøerne og Grønland. Ved levering til andre lande kontakt venligst Hofmann på +45 32978097

Reklamationsret

Der gives reklamationsret i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning. Eventuelle reklamationer skal foretages rettidigt, hvilket i praksis vil sige umiddelbart efter du har opdaget fejlen.

Har du en reklamation, kan du rette henvendelse til peter@hofmann.dk

B2C Fortrydelsesret

Der ydes 14 dages fuld fortrydelsesret, uanset grunden, gældende fra den dag varen modtages.

Køber har pligt til at returnere varen i samme stand, indpakning samt mængde som modtaget og skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med returnering af varen.

Returnering kan ske ved at nægte modtagelse, levere varen hos os eller sende den retur med GLS eller fragtfirma. Bemærk at vi ikke modtager pakker sendt med post Nord

Fyldestgørende information skal vedlægges pakken, eksempelvis kopi af faktura eller ordrebekræftelse. Registreringsnummer og kontonummer for bankkonto hvortil refusion kan foregå, bedes også oplyst.

Returneringsadresse:

Hofmann

Køgevej 206

4000 Roskilde

Skaffevarer (dvs. varer, der er specielt hjemtaget for en kunde) tages ikke retur.

 

Særlige betingelser for B2B

 

Bemærk særlige bestemmelser for erhvervsdrivende:

Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende. Der er 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke fornyelse af reklamationsperioden.

 • 1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne.
 • 2. Tegninger og beskrivelser

Alle oplysninger om vægt, dimensioner, kapacitet, data af teknisk og anden art samt priser, som er anført i kataloger, annoncer, billedmaterialer, prislister m.m. er omtrentlige. Sådanne oplysninger er kun bindende i det omfang, de udtrykkeligt fremgår af sælgers ordrebekræftelse eller anden skriftlig aftale.

 • 3. Priser

Selskabet har til enhver tid ret til at ændre sine priser/prislister. Med mindre anden aftale træffes, finder salg sted i henhold til den prisliste, som er gældende på ordrebekræftelsens dato. Prisangivelser sker under forbehold for strejke, lockout og andre forhold, som selskabet ikke selv er herre over. Opgivne priser er ab selskabets adresse, og er eksklusive merværdiafgift og forsendelsesemballage, og er baseret på de ved tilbuddets afgivelse herskende prisforhold for materialer, arbejdslønninger og transportudgifter. Priserne er ligeledes baseret på de ved tilbuddets afgivelse gældende valutakurser, og kan således reguleres i forhold til ændringer i pris- og valutaforhold. Der tages endvidere forbehold for tryk eller programmerings fejl i opgivne priser både på hjemmesiden samt levering af tilbud mm.

 • 4. Levering

Levering sker ab selskabets adresse. Køberen overtager risikoen for leverancen ved leveringen. Ved køb på 2800,- DKK excl. moms franko leveret. Forsendelse sker for køberens regning og risiko. Dersom selskabet ikke har modtaget speciel instruks, er selskabet berettiget til at vælge transportmiddel og transportvej. Selskabet er ikke ansvarligt for transportskader.

 • 5. Leveringstid

Den angivne leveringstid er hverdage og omtrentlig med forbehold af forsinkelse som følge af strejker, lockouts, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, transporthindringer, restriktioner af drivkraft, ildsvåde, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører eller årsager udenfor kontrol, og leveringstiden vil i påkommende tilfælde være at udskyde med et til hindringens varighed svarende antal dage. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringstiden er angivet som et bestemt antal dage eller uger, regnes perioden fra det tidspunkt, da sælger har modtaget samtlige de for ordrens udførelse nøjagtige oplysninger fra køberen. Såfremt køberen ikke opfylder eventuelle forfaldne betalingsforpligtelser, udskydes leveringstiden med et tidsrum svarende til forsinkelsen af den pågældende betaling. Såfremt der opstår forsinkelse af andre årsager end foran nævnt, berettiger dette dog ikke køber til at hæve handlen helt eller delvist, eller gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende mod sælger, medmindre forsinkelsen må betragtes som væsentlig, og sælger herefter ikke har foretaget levering senest 7 dage efter at have modtaget skriftlig påkrav herom fra købers side. Eventuel erstatning kan i intet tilfælde kræves til dækning af købers driftstab, avancetab, dagbøder eller andet indirekte tab.

 • 6. Betaling

 

Selskabets normale betalingsbetingelser er som følger: Betaling: 14 dage netto for almindelige kunder. Nye kunder er ved første køb netto kontant eller efter aftale. Erlægger køberen ikke betaling i rette tid, er sælger berettiget til at fordre renter af det skyldige beløb med 1,9% pr. måned af den til enhver tid værende saldo fra tiden fra leveringen og til betaling sker. Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen til sikkerhed for opfyldelse af en eventuel forpligtelse i medfør af punkt 9, ligesom en forsinkelse med en uvæsentlig del af leverancen heller ikke berettiger køberen til udeladelse af at erlægge den fulde betaling i henhold til de trufne aftaler. Dersom varer, der ifølge aftale eller kontrakt skal leveres til bestemt tid, ikke rettidigt aftages af køber, kan selskabet efter eget valg lade varerne bortsælge for købers regning, efter advis til køber, eller oplægge varerne for købers regning, således at køber skal betale de med oplagringen forbundne omkostninger. Uanset forsinkelse ved modtagelsen er køber under alle omstændigheder forpligtet til ved forfaldstid at erlægge den stipulerede betaling. Ved oplagring henligger varerne for købers risiko og der vil blive opkrævet lageromkostninger.

 • 7. Ejendomsforbehold

 

Selskabet bevarer ejendomsretten til det solgte, indtil fuld og endelig betaling er erlagt.

 • 8. Mangler
 1. Køb af nye komponenter

 

I en periode på 12 måneder fra det solgtes levering er sælger ansvarlig for konstruktions-, fabrikations- eller materialefejl, forudsat at køber kan bevise, at fejlen eller manglen skyldes forsæt eller uagtsomhed hos selskabet eller dettes folk. Såfremt selskabet er ansvarligt for fejl og mangler efter det ovenfor anførte, er selskabet berettiget til, efter eget valg, enten at ombytte eller reparere sådanne komponenter eller dele, som viser sig mangelfulde p.g.a. konstruktions-, fabrikations- eller materialefejl. Køber afholder udgifter til afmontering, forsendelse, genmontering og opstart m.v. Køber opfordres til, straks når det solgte, er kommet ham i hænde, at foretage sådan undersøgelse som ordentlig forretningsbrug kræver. Lider det solgte af en mangel, skal køber skriftligt inden 8 søgnedage fra leveringen at regne meddele sælger dette. Efter udløbet af 8-dages fristen kan manglen ikke påberåbes. Eventuel erstatning kan i intet tilfælde kræves til dækning af købers driftstab, avancetab, dagbøder eller andet indirekte tab. Sælgers forpligtelser i medfør af ovenstående bestemmelser dækker ikke følger af naturligt slid eller usædvanlig brug eller overlast, mangelfuld pasning eller betjening i strid med sælgers instruktioner, ændringer foretages uden sælgers skriftlige godkendelse, køberens urigtigt udførte reparationer, eller andre forhold udenfor sælgers kontrol. Selskabet er ikke ansvarligt for fejl og mangler, der gøres gældende senere end 12 måneder efter levering.

 1. Reparation/renovering af brugte komponenter

 

Såfremt selskabet reparerer en kunden tilhørende brugt komponent, eller såfremt kunden køber en af selskabets repareret/renoveret brugt komponent, har kunden/køber samme mulighed for at gøre selskabet ansvarlig for mangler ved det solgte, som beskreven ovenfor under punkt A, dog således at selskabets mangelsansvar er begrænset til et tidsrum på 6 måneder fra levering.

 • 9. Produktansvar

 

For sådanne skader, som umiddelbart er omfattet at lov nr. 481 af 7. juni 1989 om produktansvar, gælder lovens bestemmelser. For så vidt angår produktansvar, der ikke er omfattet af ovennævnte lovs bestemmelser, gælder følgende begrænsninger. Sælgeren er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælgeren eller andre, som han har ansvaret for. Sælgeren er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materialet er i køberens besiddelse. Sælgeren er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er sælgeren ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade. Sælgeren er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning sælgeren måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde sælgeren skadesløs i samme omfang, som sælgerens ansvar er begrænset efter de 3 foregående stykker. Disse begrænsninger i sælgerens ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Sælgeren og køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materiellet.

 • 10. Produktinformationer, rådgivningsansvar

 

Selskabet er i almindelighed kun ansvarlig for, at det solgte svarer til de specifikationer, der er oplyst i forbindelse med salget, jvf. afsnittet om fabrikationsfejl – ikke for om varen er egnet til købers brug. Ansvar herudover påtager selskabet sig kun, hvis selskabet har ydet særskilt, skriftlig rådgivning til køber i form af udarbejdelse af projekt, udarbejdelse af egentlige beregninger eller i form af afgivet, særskilt, skriftlig udtalelse om det solgtes brugbarhed til et specielt angivet formål til en køber, der ikke må antages at besidde fornødent sagkundskab på området til selvstændigt at vurdere spørgsmålet om varens egnethed. Selskabet har intet ansvar for udtalelser, hvis det er angivet, at udtalelserne hviler på en skønsmæssig bedømmelse eller en vurdering. Selskabet påtager sig kun ansvar, hvis den ydede rådgivning må siges at være uforsvarlig set i relation til den viden, som selskabet besad på rådgivningstidspunktet om genstanden for rådgivningen. Selskabets rådgivning ydes på basis af selskabets leverandørers opgivne data, og selskabet dækker kun tab som følge af fejl i dette datamateriale, i det omfang selskabets leverandører yder selskabet erstatning herfor. Konstateres der fejl i den af selskabet sammen med dettes leverance ydede skriftlige rådgivning, skal køber uden unødigt ophold, straks efter at køber er eller burde være blevet opmærksom på tilstedeværelsen af fejlen, underrette selskabet. Ved tilsidesættelse af denne bestemmelse erstatter selskabet alene sådanne tab, der måtte være opstået som en direkte følge af selskabets fejlagtige rådgivning på det tidspunkt, køber burde have underrettet selskabet. Ved rettidig reklamation yder selskabet køber ny, vederlagsfri rådgivning. Selskabets ansvar for tab opstået som følge af fejlagtig rådgivning begrænses således: Selskabet begrænser dettes ansvar til de direkte tab, der måtte følge af selskabets fejlagtige rådgivning og højst til kr. 150.000,00. Selskabet hæfter aldrig for driftstab, avancetab, dagbøder eller andet indirekte tab. Selskabets ansvar for tab opstået som følge af rådgivningsfejl ophører senest 1 år efter, at leverance, hvortil rådgivningen er knyttet, er overgivet til køber.

Forbehold

 

Der tages forbehold for prisstigninger, valutaændringer, force majeure, leveringssvigt, afgiftsændringer, udsolgte varer og skrive-/trykfejl.

Select your currency
EUR Euro

Subscribe to our newsletter